Processes

การฝึกอบรมและสัมมนาในหัวข้อ Processes (กระบวนการ) ครอบคลุมการออกแบบและกำหนดตัวชี้วัดของกระบวนการเครื่องมือและเทคนิคในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ เช่น Cross – Functional Alignment – The TQM Way ฯลฯ

One Team One Goal(ร่วมมือประสานใจ สู่เป้าหมายเดียวกัน )

หลักสูตรนี้เน้นการเรียนรู้ความคาดหวังของผู้ร่วมงานเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงแนวทางการทำงาน  การตระหนักถึงความสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน การเรียนรู้ทักษะการครอบครองปัญหา (Taking Ownership) รวมถึงการทราบปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจหาทางช่วยเหลือลูกค้าภายใน  ความเข้าใจวิธีการปฏิเสธเชิงบวก (Say NO Positively) ในกรณีที่เราช่วยเหลือไม่ได้ รวมถึงการค้นหาทางเลือกในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกัน

วัตถุประสงค์ – เพื่อให้เข้าใจปัญหาและหาทางจัดการร่วมกันเพื่อหลอมทีมให้เป็นหนึ่ง

กลุ่มเป้าหมาย – พนักงานในทุกหน่วยงาน

จำนวนวัน – 1 วัน

จำนวนคน – 24 คน

Project Management(การบริหารโครงการ)

การบริหารโครงการเป็นศาสตร์หนึ่งที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และได้รับความนิยมเนื่องจากผลการประยุกต์ใช้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรต่างๆ มากขึ้น การส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าได้ตรงตามกำหนดเวลา อีกทั้งได้คุณภาพตามต้องการ   “การบริหารโครงการ” เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับกลาง ผู้จัดการโครงการ และผู้ปฏิบัติงานโครงการ