People

หัวข้อ People แบ่งหลักสูตรเป็น 2 ประเภทคือ Human Resource Management and Development ครอบคลุมเรื่องการรับสมัครและคัดเลือก การจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนา Talent Management ระบบการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง  Competency ฯลฯ   อีกประเภทคือ Personal Development (การพัฒนาตนเอง) เกี่ยวข้องกับทักษะที่หัวหน้าหรือพนักงานควรจะมี เช่น การสอนงาน การนำเสนอ การแก้ไขปัญหา การทำงานเป็นทีม ฯลฯ

Personal Development

The Professional Trainer(วิทยากรมืออาชีพ )

ในปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรมักใช้ผู้บริหารหรือพนักงานผู้มีความเชี่ยวชาญในหัวข้อต่างๆ มาดำเนินการสอนให้กับพนักงาน  วิทยากรเหล่านี้เป็นผู้มีความรู้และทักษะในงานที่ตนนำมาสอนอยู่แล้ว แต่อาจต้องการการเสริมทักษะในการเป็นวิทยากรเพื่อให้การฝึกอบรมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การจัดฝึกอบรมภายในสัมฤทธิ์ผลตามที่องค์กรต้องการ

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องวัฏจักรการเรียนรู้ และ Adult Learning
  • เพื่อให้มีทักษะในการใช้กิจกรรมต่างๆ ในการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อให้สามารถออกแบบและจัดทำแผนการสอน รวมถึงสื่อการสอน
  • เพื่อให้วิทยากรภายในมีความมั่นใจในการสอนอย่างเต็มที่

 

The Series of Train the Trainer ประกอบด้วย 3 Modules

Module 1 การเป็นวิทยากรภายในแบบ Trainer (2 วัน)

Module 2  การเป็นวิทยากรภายในแบบ Facilitator (1 วัน)

Module 3 การออกแบบและจัดทำแผนการสอน (1 วัน + 1 วัน)

จำนวนวันรวม 5 วัน

จำนวนคน 8 คน

 

Negotiate Like PRO(การเจรจาต่อรองแบบมืออาชีพ )

เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานจุดเด่นของทฤษฎี และแนวคิดด้านการเจรจาต่อรอง มีกระบวนการฝึกทักษะที่เข้มข้นถึง 4 กรณีศึกษาที่ออกแบบมาจากชีวิตจริงในโลกธุรกิจ เน้นการปรับมุมมอง ทัศนคติ และการฝึกทักษะการเจรจาต่อรองด้วยการบันทึกวีดิทัศน์ และให้ Feedback จากวิทยากร รวมทั้งมี Negotiator’s toolkit ซึ่งเป็นยุทธวิธีและเทคนิคสำคัญที่จะช่วยให้เราควบคุมการเจรจาต่อรองได้ อีกทั้งยังสามารถวัดผลตอบแทนการลงทุนฝึกอบรมได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์ – เพื่อเสริมทักษะและกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง

กลุ่มเป้าหมาย – ผู้ที่ต้องเจรจาต่อรองและมีอำนาจในการตัดสินใจ

จำนวนวัน – 2 วัน

จำนวนคน – 16 คน

Writing Solutions(การเขียนอย่างเป็นระบบ)

การสื่อสารในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กร ปัญหาที่มักจะพบอยู่เสมอก็คือ ความสมบูรณ์ชัดเจนของเนื้อหาที่สั้นหรือยาวเกินไป รูปแบบการนำเสนอยากต่อการทำความเข้าใจ  ลำดับของเนื้อหาวกไปวนมาไม่รู้ว่าต้องการบอกอะไร  ทำให้ต้องใช้เวลานานเกินจำเป็นในการอ่านและทำความเข้าใจ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาดังกล่าวบ่อยครั้งไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้อ่านหรือผู้ใช้ข้อมูลซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบทั้งต่อองค์กร ผู้เขียน และผู้อ่าน ดังนั้นการจัดทำข้อมูลหรือเนื้อหาที่มีการนำเสนออย่างเหมาะสมสำหรับข้อมูลแต่ละประเภทจะช่วยให้การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

 

วัตถุประสงค์

  1. ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูล (Analyze) การจัดการข้อมูล (Organize) และการนำเสนอข้อมูล (Present)

อย่างมีประสิทธิภาพตามประเภทของข้อมูลและผู้ใช้ข้อมูล

  1. สามารถเขียนเอกสารประเภทต่างๆ อย่างเป็นระบบ เป็นมาตรฐาน ตรงประเด็น และประหยัดเวลา
  2. เข้าใจหลักการของการสื่อสาร เทคนิคและรูปแบบต่างๆของการเขียนข้อมูล
  3. องค์กรได้เอกสารที่มีคุณภาพซึ่งจะช่วยนำไปสู่กระบวนการทำงานและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพรวมถึงอำนวยประโยชน์ให้แก่บุคคลต่างๆ ในองค์กรด้วย

 

กลุ่มเป้าหมาย – ผู้บริหารสายงานหลัก (Line Manager)

จำนวนวัน – 2 วัน

จำนวนคน – 30 คน

The Powerful Presentation(การนำเสนองานให้ตรงใจผู้ฟัง )

เป็นหลักสูตรที่เน้นการเตรียมการในการนำเสนอ ที่ต้องตอบโจทย์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ฟัง การลำดับและเชื่อมโยงเนื้อหาให้คนฟังเข้าใจได้ง่ายและชวนติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการถ่ายทอด การใช้สายตา ภาษาท่าทาง ประโยคและคำพูด จังหวะ เพื่อดึงดูดคนฟัง

วัตถุประสงค์ – เพื่อจัดวางโครงสร้างให้ผู้ฟังสนใจ และเพิ่มความมั่นใจในการนำเสนอ

กลุ่มเป้าหมาย – ผู้ที่ต้องนำเสนองาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

จำนวนวัน – 2 วัน

จำนวนคน – 15 คน

Team Building(การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิผล)

หลักสูตร Team Building นี้ออกแบบสำหรับผู้บริหารและหัวหน้างานทุกระดับ  ซึ่งผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าใจถึงเหตุผลความสำคัญของการทำงานเป็นทีมและสามารถนำสิ่งที่ได้รับจากการอบรมไปใช้พัฒนาการทำงานเป็นทีมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานของตนเองผ่านการบรรยายเนื้อหาและวิเคราะห์กรณีศึกษา  กิจกรรมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้การทำงานเป็นทีม การระดมสมองและนำเสนอผลงานกลุ่ม

Supervisory Techniques(เทคนิคการบริหารลูกน้อง)

หลักสูตรการฝึกอบรมนี้ จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้หัวหน้างานทราบถึงเทคนิคต่างๆ ที่สำคัญในการบริหารผลงานของลูกน้องตนเอง อีกทั้งยังเข้าใจวิธีการบริหารจัดการปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจาก “งาน” และ “คน” ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการงานของหัวหน้างานราบรื่นและประสิทธิภาพมากที่สุด

Effective Coaching(เทคนิคการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ)

หลักสูตรฝึกอบรมนี้จัดทำขึ้นเพื่อมุ่งให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อการบริหารงาน  เกิดความพร้อมในการเป็นผู้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  สามารถนำความรู้การสอนงานไปประยุกต์ใช้ในการบังคับบัญชา มีความเข้าใจและสามารถใช้เทคนิควิธีการสอนงานได้อย่างถูกต้องเป็นระบบ ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ปัญหาพนักงานที่มีผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน