People

หัวข้อ People แบ่งหลักสูตรเป็น 2 ประเภทคือ Human Resource Management and Development ครอบคลุมเรื่องการรับสมัครและคัดเลือก การจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนา Talent Management ระบบการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง  Competency ฯลฯ   อีกประเภทคือ Personal Development (การพัฒนาตนเอง) เกี่ยวข้องกับทักษะที่หัวหน้าหรือพนักงานควรจะมี เช่น การสอนงาน การนำเสนอ การแก้ไขปัญหา การทำงานเป็นทีม ฯลฯ

HRM & HRD

People Management(การบริหารคนในองค์กร)

ผู้บริหารสายงานหลัก (Line Manager) ถือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคลากรมากที่สุด จึงมีบทบาทสำคัญในระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการนำระบบสู่การปฏิบัติ ตั้งแต่คัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน กำกับดูแลผลการปฏิบัติงาน การสอนและพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ (Workplace Learning) การดูแลและการรักษาบุคลากรในองค์กรอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กร

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ Line Manager เห็นภาพรวมของระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  2. เพื่อให้ Line Manager ตระหนักเข้าใจและสามารถประยุกต์ บทบาทที่สำคัญยิ่งต่อระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

กลุ่มเป้าหมาย – ผู้บริหารสายงานหลัก (Line Manager)

จำนวนวัน – 2 วัน

จำนวนคน 30 คน

Transformative to HR Business Partner(บทบาททางกลยุทธ์ของ HR)

หลักสูตรนี้เน้นทำความเข้าใจเรื่องกรอบและแนวความคิดของการเป็น HR Business Partner พื้นฐานความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจ พื้นฐานความรู้ความเข้าใจในการบริหารงาน HR  กรอบแนวทางและเทคนิคที่จะช่วยให้ HR พัฒนาไปสู่การเป็นคู่คิดทางธุรกิจอย่างเป็นระบบและการฝึกปฏิบัติ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ HR มีความรู้ความเข้าใจและทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการเป็นคู่คิดทางธุรกิจ
  2. เพื่อให้ HR มีกรอบและแนวทางที่จะช่วยในการมอง วิเคราะห์และเข้าใจธุรกิจ การเป็นคู่คิดทางธุรกิจอย่างเป็นระบบและปฏิบัติได้จริง
  3. เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทและกระบวนการทำงานของการเป็น HR Business Partner

 

กลุ่มเป้าหมาย

HR Manager, HR Director, Director ของหน่วยงาน, General Manager, Managing Director ที่ต้องการยกระดับงาน HR ไปสู่การเป็นคู่คิดทางธุรกิจที่มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้จริง

จำนวนวัน – 3 วัน (แบ่งเป็นการอบรม 2.5 วัน และติดตามผล 0.5 วัน)

จำนวนคน – 30 คน

The Instructional System Design Model – ISD Model(การออกแบบระบบฝึกอบรม ISD Model)

ISD Model เป็นแนวคิดหนึ่งในการออกแบบระบบฝึกอบรม โดยมุ่งเน้นที่ความสามารถในการตอบสนองต่อเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร นอกจากนี้ ยังมุ่งการวัดผลไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กร  หลักสูตรฝึกอบรมนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ HRD ที่รับผิดชอบการวางแผนการฝึกอบรม และจัดการฝึกอบรมขององค์กร เข้าใจรายละเอียดและวิธีการออกแบบระบบฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ

Talent Management System(ระบบบริหารคนเก่ง)

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นที่วิธีการรักษาและพัฒนา Talent ที่เป็นพนักงานขององค์กร เพื่อให้พนักงานเหล่านี้สร้างคุณค่าที่เพิ่มขึ้นแก่องค์กรอย่างต่อเนื่องแทนที่จะสรรหา Talent จากภายนอก หลักสูตรนี้จึงมุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับระบบหลัก 2 ระบบ ได้แก่ ระบบการบริหาร Talent ซึ่งเป็นระบบใหญ่ และระบบการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง ซึ่งเป็นระบบที่สนับสนุนการบริหาร Talent ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามที่องค์กรคาดหวัง

Performance Management in Practice(การบริหารผลงาน)

หลักสูตรฝึกอบรมนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้บริหารทุกระดับที่ทำหน้าที่ “บริหารผลงาน” ของผู้ใต้บังคับบัญชา เข้าใจถึงการบริหารผลงานที่ถูกต้องว่าเป็นอย่างไร ระบบประเมินผลที่ดีเป็นอย่างไร รวมทั้งทราบว่า มีเครื่องมือและวิธีการใดบ้างที่สามารถช่วยให้ผู้บริหารสามารถ “บริหารผลงาน” ของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Highly Effective Interview Technique(เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิผล)

หลักสูตรการฝึกอบรมนี้ จัดทำขึ้นเพื่อมุ่งเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับ การสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพให้แก่ HR ขององค์กร  เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ผู้เรียนจะสามารถอธิบายรูปแบบการสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ  สามารถกำหนด เกณฑ์ในการคัดเลือกใบสมัคร  รู้ว่า Unstructured และ Structured Interview แตกต่างกันอย่างไร  สามารถจัดทำคำถามทั้ง 3 แบบ เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง (Structured Interview)  รู้และเข้าใจว่าอะไรคือ สิ่งที่ควรทำ และ ไม่ควรกระทำ ในการสัมภาษณ์งาน

Feedback Techniques(เทคนิคการแจ้งผลงาน)

หลักสูตรฝึกอบรมนี้เห็นความสำคัญของการแจ้งผลการปฏิบัติงานแบบไม่เป็นทางการของ หัวหน้างาน จึงออกแบบมาเพื่อช่วยให้ หัวหน้างาน ทุกคน เข้าใจถึงหลักสำคัญของการแจ้งผลงาน ซึ่งจะช่วยให้การ บริหารผลงานของหัวหน้างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  เมื่อสิ้นสุดการอบรม ผู้เรียนจะรู้และเข้าใจความหมาย ความสำคัญ และขั้นตอนต่างๆ ของการบริหารผลงาน  สามารถระบุสาเหตุ หรืออุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้พนักงานผลิตผลงานที่ดีเลิศ  รู้หลักการเป็นผู้ฟังที่ดี (Be Active Listener)  รู้และเข้าใจหลักการพูดคุยกับพนักงาน

Competency-Based Selection(เทคนิคการแจ้งผลงาน)

หลักสูตรการฝึกอบรมนี้เป็นหลักสูตรในเชิงปฏิบัติที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ HR และผู้บริหารขององค์กรเข้าใจแนวคิดและความสำคัญเกี่ยวกับ Competency และการประเมิน Competency  รู้วิธีการกำหนด “เกณฑ์มาตรฐาน” ในการคัดเลือกผู้สมัครระดับต่างๆ รู้วิธีการนำ Competency Dictionary มาใช้ในการสร้างแบบทดสอบ (Test) แบบสอบถาม (Questionnaires) และแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างคำถาม (Structured Interview) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการคัดเลือกพนักงานในองค์กรของตน

Competency – Based Interview(เทคนิคการแจ้งผลงาน)

หลักสูตรฝึกอบรมนี้จัดทำขึ้นเพื่อมุ่งเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการนำแนวคิด Competency มาใช้ใน การสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพให้แก่ HR และ Line Manager ขององค์กรที่มี Competency Model ของตนเอง และต้องการนำความรู้และเทคนิคดังกล่าวไปใช้เป็นเครื่องมือในการลดความผิดพลาดในการคัดเลือกผู้สมัครและเพิ่มความแม่นยำในการคัดเลือกพนักงานใหม่ให้ได้ตามที่องค์กรคาดหวังมากที่สุด