เนื่องด้วย บริษัท แมนเนเจอเรียลเอ็กเซลเล้นซ์ จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกับบริษัทกริดในประเทศไทยและบริษัท เอสอาร์ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด  เราจึงมีวิทยากรภายในและวิทยากรเครือข่ายที่มีความรู้และประสบการณ์มากมายจากสาขาต่างๆ เช่น ภาวะผู้นำ วัฒนธรรมองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการแบรนด์ การปรับปรุงกระบวนการ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาตนเอง เป็นต้น

ดร. ธีระชัย เชมนะสิริวิทยากรและที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการและทรัพยากรมนุษย์

ประวัติโดยสังเขป

  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมนเนเจอเรียลเอ็กเซลเล้นซ์ จำกัด
  • ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารของบริษัท กริดบิสซิเนสโซลูชั่นส์ จำกัด และบริษัทในเครือปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกรรมการพัฒนาธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 40 ปีในหลายสาขา ทั้งในด้านทรัพยากรมนุษย์ การตลาด ประชาสัมพันธ์ การบริหารธุรกิจจากการทำงานในบริษัทและองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ได้แก่ Fedders Thailand, Shell Thailand, Italian-Thai, SCG
  • มีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรการประชุมสัมมนาระดับชาติต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยชั้นนำต่าง ๆ เป็นผู้บรรยายให้แก่ Thai Institute of Directors และ Brain Bank of Thailand
  • เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาคุณภาพกำลังคนภาครัฐ สำนักงาน ก.พ.  เป็นผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้างในศาลแรงงานกลาง กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย เลขาธิการสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย และกรรมการอำนวยการสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
อ. นรพล สารีกุลวิทยากรและที่ปรึกษา

ประวัติโดยสังเขป

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมนเนเจอเรียลเอ็กเซลเล้นซ์ จำกัด
 • มีประสบการณ์การทำงานด้าน HRM & HRD
  • บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (COKE) เป็นเวลา 12 ปี
  • บริษัท โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเวลา 1 ปี เฉพาะงาน HRM
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการขาย และจัดซื้อ
  • บริษัทอสังหาริมทรัพย์ เป็นเวลา 1 ปี ในงานด้านจัดซื้อ
  • บริษัทผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้า (Garment) เป็นเวลา 1.5 ปี ในการควบคุมทีมขาย
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านที่ปรึกษา และวิทยากร
  • Performa (Thailand) ในตำแหน่ง Executive Director เป็นเวลา 10 ปี
  • Primus Training & Development ในตำแหน่ง Senior Partner เป็นเวลา 6 ปี
 • ปัจจุบันเป็นวิทยากรหลักสูตรฝึกอบรม และเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบมาตรฐานและขั้นตอนการขาย

 

อ. อดิสร์ หิรัณยัษฐิติวิทยากร

ประวัติโดยสังเขป

 • รับรองการเป็นผู้สอนจาก
  • American Management Association
  • Scotwork Negotiation Skills
 • หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญ
  • ความเป็นผู้นำและทักษะการจัดการ, ทักษะการสอนงาน, ทักษะการสื่อสาร, ทักษะการขายและการเจรจาต่อรอง, การจัดการกับความขัดแย้ง และการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 • อุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีประสบการณ์การสอน
  • โฆษณา, รถยนต์, เคมีและพลาสติก, การพาณิชย์, อุปกรณ์ก่อสร้าง, สินค้าอุปโภคบริโภค, เวชภัณฑ์เครื่องสำอางค์, เครื่องใช้ไฟฟ้า, พลังงาน, ธนาคาร, หน่วยงานรัฐและหน่วยงานที่ไม่หวังกำไร, โรงพยาบาล, ประกันชีวิตและประกันภัย, เครื่องพิมพ์, ค้าปลีก, ไอที และสิ่งทอ
ดร. พรชัย มาระเนตร์วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการตลาด และการตลาดดิจิทัล

ประวัติโดยสังเขป

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลอบลิส จำกัด (Health Tech Startup)
 • คณะกรรมการประเมินผล องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย Thai PBS ปี 2560
 • ที่ปรึกษาด้านการตลาด และการตลาดดิจิทัลหน่วยงานเอกชน
  • บริษัท มาย แพชชั่น แอนด์ อินสไปเรชั่น จำกัด
  • บริษัท ดูราฟลอร์ จำกัด
  • บริษัท บลอคคอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
 • วิทยากรหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
อ. อภิรัตน์ บุญรัตน์วิทยากร

ประวัติโดยสังเขป

 • ที่ปรึกษาอาวุโส และ โค้ช บริษัท Success Mastermind จำกัด
 • วิทยากร ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา
  • ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท มัดแมน จำกัด
  • ผู้จัดการฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาบุคคล บริษัท กรีนสปอต จำกัด
  • ผู้จัดการฝ่ายงานฝึกอบรม (พัฒนาและการสรรหาบุคลากร) บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรรี่ จำกัด และอื่น เช่น Unilever Thai Holding และ CPF
อ. ชาญวิทย์ สิงหเสนีวิทยากรและที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมองค์กร การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารจัดการ

ประวัติโดยสังเขป

 • เป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานราชการ องค์กรรัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชนหลายแห่ง เช่น บริษัท บ้านปู จำกัด มหาชน บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด มหาชน คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด มหาชน บริษัท บีเอเอสเอฟไทย จำกัด เป็นต้น
 • เป็นผู้บรรยายพิเศษให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด มหาชน บริษัท เอบีบี จำกัด