การฝึกอบรมและสัมมนาในหัวข้อ Processes (กระบวนการ) ครอบคลุมการออกแบบและกำหนดตัวชี้วัดของกระบวนการเครื่องมือและเทคนิคในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ เช่น Cross – Functional Alignment – The TQM Way ฯลฯ