หัวข้อ Planning (การวางแผน) ครอบคลุมเรื่องการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การกำหนดแผนระยะยาวและระยะสั้น การจัดทำ Action Plan การจัดทำดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) การบริหารเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management) ฯลฯ