หัวข้อ People แบ่งหลักสูตรเป็น 2 ประเภทคือ Human Resource Management and Development ครอบคลุมเรื่องการรับสมัครและคัดเลือก การจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนา Talent Management ระบบการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง  Competency ฯลฯ   อีกประเภทคือ Personal Development (การพัฒนาตนเอง) เกี่ยวข้องกับทักษะที่หัวหน้าหรือพนักงานควรจะมี เช่น การสอนงาน การนำเสนอ การแก้ไขปัญหา การทำงานเป็นทีม ฯลฯ