การฝึกอบรมและสัมมนาในหัวข้อ Leadership (ภาวะผู้นำ) ครอบคลุมเรื่องภาวะผู้นำของผู้บริหารระดับสูง การกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมายขององค์กร การบริหารการเปลี่ยนแปลง ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร บรรษัทภิบาล ฯลฯ