การฝึกอบรมและสัมมนาในหัวข้อ Customer (ลูกค้า) ครอบคลุมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรและผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้า เช่น การบริหารจัดการคุณค่าของแบรนด์ การบริหารจัดการกลยุทธ์การสื่อสารครบวงจรประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนสัมพันธ์ ทักษะการขาย ฯลฯ