บริษัท แมนเนเจอเรียลเอ็กเซลเล้นซ์ จำกัด เดิมชื่อ บริษัท เอไอเอ็ม. แมนเนจเม้นท์ จำกัด จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2532 เพื่อเป็นผู้แทนในประเทศไทยในการจัดสัมมนาหลักสูตร The Managerial Grid อันมีชื่อเสียงของโลกให้กับ GRID International, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา จนเมื่อยอดขายกริดติดอันดับหนึ่งในห้าของโลกแล้วจึงได้จัดตั้งและมอบหมายให้ บริษัท กริดบิสซิเนสโซลูชั่นส์ จำกัด รับผิดชอบโดยตรงต่อไป

บริษัท แมนเนเจอเรียลเอ็กเซลเล้นซ์ จำกัด จึงเป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกับบริษัทกริดในประเทศไทย แต่รับผิดชอบในการจัดสัมมนาและร่วมมือกับกิจการต่างๆ ในการออกแบบหลักสูตรที่กิจการต้องการเพื่อพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรตามความต้องการอย่างแท้จริง

หลักสูตรสำคัญของบริษัทฯ คือการบริหารงานและการบริหารคนอย่างมีประสิทธิผล หรือ Managing People and Performance (MPP) เป็นหลักสูตรยอดนิยมของกิจการทั่วไปที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านทรัพยากรโดยเฉพาะเรื่องบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการ Strategic Resource Management สมัยใหม่ที่ว่าผู้บริหารปัจจุบันต้องใช้กลยุทธ์ (Strategy) ให้มากขึ้นและใช้วิธีการบริหารจัดการ (Management) อย่างเหมาะสม โดยใช้ทรัพยากร (Resource) อย่างประหยัดและคุ้มค่า เพื่อความสำเร็จ โดยวิทยากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการถ่ายทอดสูง มีจิตวิญญาณของความเป็นครู และมีชื่อเสียงเกียรติคุณมายาวนานกว่าสี่สิบปีเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อีกหลักสูตรที่สำคัญคือ Synergy for Success (SFS) หรือ รวมพลังรวมใจ สู่วิสัยทัศน์ร่วมกัน เป็นหลักสูตรที่ช่วยสานสัมพันธ์ให้ผู้บริหารและบุคลากรทำงานร่วมกันเป็นทีมในการระดมปัญหาของกิจการและร่วมแรงร่วมใจกันหาทางแก้ไขอย่างมีส่วนร่วมและผูกพันแน่นเหนียวกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมีหลักสูตรตามความต้องการของกิจการต่างๆ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละสาขาอีกมากมาย เช่น  การเจรจาต่อรองแบบมืออาชีพ การนำเสนองานให้ตรงใจผู้ฟัง การขายอย่างที่ปรึกษา การนำทีมเพื่อผลงานที่สูงสุด การบริการจากใจสู่ใจ การบริหารคนในองค์กร บทบาททางกลยุทธ์ของ HR การเขียนอย่างเป็นระบบ Competency  วัฒนธรรมองค์กร  เป็นต้น